Hero Image
- Josef Remeš

Digitalizace a Vzdělávání 4.0 v architektuře a stavitelství

Jak by mělo vypadat vzdělávání v návaznosti na Průmysl 4.0 a Stavebnictví 4.0?

Výňatek z rychlého přehledu Digitalizace vzdělávání v oblasti architektury a stavitelství. Přehled navazuje na koncepci Digitální Česko a jeden z jejích pilířů Digitální ekonomika a společnost, kde mezi dílčí cíle koncepce řadí rozvoj dalšího digitálního vzdělávání.1

Vzdělávací proces v oblasti architektury a stavitelství

Díky právě probíhající čtvrté průmyslové revoluci, tzv. Průmyslu 4.0, který mění průmyslová odvětví po celém světě, se mění požadavky na vzdělávací systémy. Osoby pracující v prostředí Průmyslu 4.0, potřebují určitý soubor kompetencí z různých kategorií, mezi které se řadí krom znalostí technických i znalosti metodické, sociální a osobnostní.

Cílem technického vzdělávání 4.0 (Education 4.0) je vytvořit nové vzdělávací paradigma, které připraví budoucí zaměstnance na výzvy Průmyslu 4.0. Toho je mimo jiné dosaženo prostřednictvím zavádění nových didaktických konceptů, jako je smíšené vzdělávání, které kombinuje výhody prezenční a kombinované výuky, včetně využití digitálních vzdělávacích nástrojů, jež mohou napomoci tyto kompetence rozvíjet.2

Obor architektury a stavitelství vyžaduje digitální dovednosti od většiny absolventů, které zaměstnává, a proto je nutné provést fázový posun a změnu paradigmatu z hlediska digitalizace u pedagogů, zaměstnavatelů i vedoucích pracovníků v tomto odvětví. Jednou z cest je např. i využití BIM modelu, který simuluje projekt v reálném čase, a integrace modelu rozšířené reality (AR).3

Klíčové prvky Vzdělávání 4.0

Pro správnou přípravu studentů na budoucí pracovní prostředí, je potřeba uplatňovat nové výukové metody a formáty. Mezi tyto se řadí např. tzv smíšená výuka nebo převrácená třída. Nabídka vzdělání by dále měla být přístupná i široké veřejnosti formou MOOC kurzů (Massive Open Online Course).

Důležité je, aby současně s novými vzdělávacími nástroji byli poučeni studenti, jak s těmi to nástroji a zdroji znalostí zacházet, neboť předměty se stávají stále více interdisciplinární, dříve jasně vymezené hranice již přestávají existovat a dochází k větší míře prolínání se. Navíc, témata, jež jsou vyučována, by měla být vždy propojena s praxí, aby student mohl osvojené znalosti, co nejdříve použít.

Budoucnost vzdělávání tkví i v tom, že studenti si budou schopni sami utvářet svou vlastní vzdělávací dráhu a mění se tak i role učitele, jež není zodpovědný pouze za předávání informací, ale přebírá roli tzv. mentora, který by měl být studentům oporou.

– (Goldin et al. 2022)2

Hlavní důraz je na přenos kompetencí, nikoliv jen na samotný přenos znalostí.2

Klíčové prvky Vzdělávání 4.02:

 • Nové formáty učení (e-learning, blended learning, …).
 • Přístup ke vzdělávacímu obsahu odkudkoliv a kdykoliv.
 • Přístup k novým zdrojům informací a znalostí.
 • Interdisciplinarita.
 • Celoživotní vzdělávání.
 • Individuální studijní programy.
 • Upřednostnění osvojení si kompetence před znalostmi.
 • Aplikace dovedností a znalostí při řešení reálných problémů.
 • Učitel jako mentor.

Závěr

Nové technologie a způsob práce, které jsou v poslední letech zaváděny v architektuře a stavitelství, kde dochází k postupné digitalizaci výstupů i procesů, mají přímou souvislost i s oblastí vzdělávání. Dosavadní způsoby výuky na technicky zaměřených školách jsou zaměřeny především na předávání informací a praktické příklady. Minimum prostoru je však věnováno edukaci v oblasti digitalizace a práce s informacemi jako takovými. S dynamicky se měnícím prostředím, jež ovlivňují technologie, zvyšující se míra dostupnosti informací, způsob konzumace informací mladšími generacemi a požadavky na kompetence, vyvstává potřeba zamyslet se nad koncepcí odborného vzdělávání budoucích generací tak, aby byly v souladu s aktuálními trendy v oblasti digitalizace i moderních metod výuky tzv. konceptu Vzdělávání 4.0. Tento koncept by měl nastavit základní rámec a doporučení, jak efektivně kombinovat vhodné metody výuky s digitálními nástroji, tak aby docházelo nejen k předávání informací, ale i kompetencí.

Rychlý přehled

Rychlý přehled si klade za cíl shrnout aktuální zkušenosti, metody a nástroje, které lze uplatnit pro implementaci digitálních technologií ve výuce a vzdělávání technicky zaměřených oborů, konkrétně v oblasti architektury a stavebnictví.

Přehled byl vytvořen v rámci studia Design informačních služeb na Masarykově univerzitě v Brně a předmětu Informace, informační služby a technologie (DESB16)


 1. DZURILLA, Vladimír, Petr OČKO, TÝM MPO a OHA MV, 2020. Digitální ekonomika a společnost [online]. 5 2020. B.m.: Úřad vlády České republiky. Dostupné z: https://www.digitalnicesko.cz/digitalni-ekonomika-a-spolecnost/ 

 2. GOLDIN, T., E. RAUCH, C. PACHER a M. WOSCHANK, 2022. Reference Architecture for an Integrated and Synergetic Use of Digital Tools in Education 4.0. In: Procedia Computer Science [online]. s. 407–417. ISSN 1877-0509. 

 3. SEYMAN GURAY, T. a B. KISMET, 2023. Applicability of a digitalization model based on augmented reality for building construction education in architecture. Construction Innovation [online]. 23(1), 193–212. ISSN 1471-4175. 

Other Related Posts: